Ajakirjas „Journal of Behavioral and Experimental Economics“ ilmus Eesti kindlustusturu andmete põhjal kirjutatud teadustöö

Ajakirja „Journal of Behavioral and Experimental Economics“ 2023. aasta aprillikuu numbris ilmus Eesti kindlustusturu andmete põhjal kirjutatud teadustöö, mis uurib klientide käitumist lepingute uuendamisel ja ostetud kauba kvaliteedi tundmaõppimisel kindlustuslepingute näitel. Autoriks IIZI Kindlustusmaakler AS finantsjuht ja TTÜ lektor Kaido Kepp ning kaasautoriks dotsent Karin Jõeveer, PhD.

Mida uuriti?

  • Uuriti seda, missugused tegurid mõjutavad kindlustusvõtja otsust kindlustuslepingu uuendamisel ja kindlustusseltsi valikul kaskokindlustuses.
  • Uuringu aluseks oli suur hulk autoliisinguga seotud, kuid anonümiseeritud andmeid kliendile tehtud pakkumiste, kliendi valikute ja tekkinud kahjude kohta.

Mida teada saadi? 

  • Keskmiselt iga kaheksas klient vahetas kindlustuslepingu uuendamisel kindlustusandjat ja see osakaal ei olnud suurem kui teiste riikide sarnaste uuringute alusel muudes kontekstides (nt elektrimüügilepingud USA-s või televisioonipakettide valikul UK-s. Samas oli täheldada ka teatud brändilojaalsust, seda just siis, kui kliendil polnud kahjusid.
  • Kui vaadata teenusepakkuja vahetamiseni viivaid tegureid, siis kliendid on küllaltki ratsionaalsed ja hinnatõus olemasoleva kindlustusandja poolt oli oluline tegur. Kõige suurema mõjuga teguriks uue kindlustusandja valikul oli aga alternatiivne odavam pakkumine võrreldes olemasoleva kindlustusandja pakkumisega. Kui hinnavahe praeguse kindlustusandja ja uue pakkumise vahel oli ca 10%, siis suurenes olemasolevast kindlustusandjast loobumise tõenäosus 20%.  
  • Uuringus jagati kahjuandmed kolme kategooriasse: kahju põhjustas klient ise, kahju põhjustas keegi kolmas isik või kahju otsest põhjustajat pole teada (nt tehniline rike, metsloom). Kahjuandmeid lisades selgus huvitav psühholoogiline nähtus. Kui klient oli kahju põhjustamises ise süüdi (nt sõitis parklapiirdesse), siis isegi kui olemasolev kindlustusandja tõstab hinda, klient ei kipu kindlustusandjat vahetama. Samas kui tekkinud kahjus oli süüdi keegi kolmas isik, siis hinnatõus uuendamisel tõukas olemasolevat kindlustusandjat vahetama.   

Artikli ingliskeelne lühikokkuvõte on saaval ScienceDirect.com kodulehel. Täismahus tekstile on ligipääs tasuline, kuid TÜ ja TTÜ raamatukogu lugejad pääseva ligi raamatukogu kaudu tasuta.