Möödunud aastal kasvas Finantsinspektsioonile laekunud varakindlustust ja kaskokindlustust puudutavate kaebuste arv, samas vähenes pangandusteenustega seotud vaidluste osakaal.

Kui aastal 2009 moodustasid kaebused krediidiasutuste tegevuse suhtes ligikaudu kaks kolmandikku kõikidest finantsjärelevalvesse saabunud kaebustest, siis 2010. aastal jagunesid osakaalud kindlustusseltside ja pankade vahel võrdselt: 49% ja 49%. Ülejäänud kaebused puudutasid investeerimisühingute, fondivalitsejate ja kindlustusmaaklerite tegevust.

Turuosasid arvestades sai Finantsinspektsioon kindlustusvaldkonnas kõige rohkem kaebusi BTA kindlustuse (BTA apdrošinäšanas akciju sabiedriba) Eesti filiaali tegevuse kohta, samuti on kasvanud If P&C Insurance AS-i tegevust puudutavate pöördumiste arv.

Enim põhjustas 2010. aastal vaidlusi kahjuhüvitiste suuruse määramine kindlustusandja poolt. Traditsiooniliselt olid kaebused seotud ka kindlustustingimuste erineva tõlgendamisega kindlustuslepingu poolte poolt ning kindlustusvõtja rahulolematusega kindlustusseltsi tegevusega, kui kahjuhüvitiste maksmisest keelduti. Elukindlustuse valdkonnas tekitas kindlustusvõtjatele probleeme peamiselt elukindlustuslepinguga seotud kulude arvestamine ja nendest arusaamine. Pangateenuste puhul olid ülekaalus klientide makseraskustest tingitud probleemid.

Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv tervikuna on aasta-aastalt kasvanud. Kui 2007. aastal esitati 82 ja 2008. aastal 153 kaebust, siis 2009. aastal laekus Finantsinspektsioonile kokku 167 ja möödunud aastal 181 kaebust.