Kindlustusteenuse pakkujad jagunevad kolmeks: kindlustusseltsid, nende esindajana tegutsevad kindlustusagendid ja kindlustusmaaklerid.

Kindlustusselts on kindlustuslepingu üheks osapooleks ja kindlustusvõtja teiseks osapooleks. Kuigi heast kindlustuslepingust võivad mõlemad rõõmu tunda, on nende huvid lepingu erinevate osapooltena tegelikult vastandlikud. Kahjujuhtumi korral kaalub kindlustusselts hoolega, kas kindlustusleping näeb aset leidnud juhtumi puhul ette kindlustushüvitise väljamaksmise ja vaatab kindlustusjuhtumi asjaolud üle oma vaatenurgast. Kindlustusseltsi kahjukäsitlejad on professionaalid ja muul elualal tegutseval kindlustusvõtjal on nendega keeruline teadmistes võistelda.

Kindlustusagendid on kindlustusvahendajad, mis pakuvad kõik ainult ühe kindlustusandja kindlustuslepinguid. Kindlustusagent tegutseb kindlustusandja huvides, mitte kindlustusvõtja huvides nagu kindlustusmaakler. Kindlustusagendilt saab kindlustusvõtja ainult ühe kindlustuspakkumise ning tal puudub informatsioon, milliseid tingimusi ja millist kindlustusmakset pakuvad sama eseme kindlustamiseks teised kindlustusseltsid. Ka ei ole kohustatud kindlustusagent kindlustusvõtjat nõustama.  Pärast kindlustuslepingu sõlmimist kindlustusvõtja ja kindlustusagendi vaheline koostöösuhe tavaliselt lõpeb ning kahjujuhtumi puhul suunatakse kindlustusvõtja kindlustusseltsi kahjukäsitleja juurde.