Kindlustustegevuse seaduse (KTS) § 2 lg 2 alusel hõlmab kindlustusvahendus kindlustus- või edasikindlustuslepingu ettevalmistamist, sealhulgas riskianalüüsi koostamist, kindlustus- või edasikindlustuslepingu sõlmimist, kindlustus- või edasikindlustuslepingu täitmise korraldamist või täitmist.

Kindlustusteenuse mõiste KTS-is puudub. Kõik kindlustuslepingute ettevalmistamise, sõlmimise ja täitmisega seotud tegevused on ammendavalt määratletud KTS § 2. Lisaks kindlustusvahendusele, mis on lahti kirjutatud KTS § 2 lg 2, sisustab KTS § 2 lg 1 kindlustustegevuse mõiste.

Seadusandluses on kindlustusteenuse mõistet käsitletud veel maksuseadustes. Käibemaksu seaduse § 16 lg 2 p 1 sätestab, et kindlustusteenus tähendab ka edasikindlustus- ja kindlustusvahendusteenust.

Kindlustusega seotud tegevused määrab kindlaks Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) ehk rahvusvaheliselt ühtlustatud klassifikaatori NACE Eesti rahvuslik versioon. EMTAKi alusel kuulub koodi 662 “Kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad” alla agentide ja maaklerite tegevus, kes müüvad annuiteete ja kindlustuspoliise või pakuvad muid töötajate hüvitistega, kindlustuse ja pensionitega seotud teenuseid, nt nõuete lahendamine ja haldamine vahendaja (kolmanda isiku) kaudu.

Kindlustusteenuse mõiste on juba aastakümneid kasutusel järelevalve ja õigusloomet korraldavate asutuste ametlikes dokumentides ning sisustatud kindlustusturu praktikas kui kindlustusseltside, kindlustusagentide ja kindlustusvahendajate poolt kindlustusvõtjatele osutatav kindlustuslepingute ettevalmistamise, sõlmimise ja täitmise korraldamise teenus.

Vastavalt KTS § 129 lg 1 on kindlustusmaakleri teenus kindlustusvõtja või edasikindlustuse korral kindlustusandja huvides vahendusega tegelemine, eesmärgiga pakkuda tema kindlustushuvile ja nõudmistele vastavat kindlustuslepingut.

KTS § 139 lg 1 näeb ette, et kindlustusmaakleri ärinimes peab sisalduma sõna „kindlustusmaakler“. See sõna hõlmab sõna „kindlustus“, mis määratleb ära kindlustusmaakleri teenuse sisu ehk selle, et kindlustusmaakler osutab kindlustusteenuseid.

Kindlustusmaakleri poolt pakutav kindlustusteenus on vähemalt samaväärne kindlustusandja kindlustuslepingute ettevalmistamise, sõlmimise ja täitmise korraldamisega, kuid sellel on kindlustusvõtja jaoks lisaväärtus.

Kindlustusmaakleri poolt kindlustusvõtjale pakutav lisaväärtus seisneb selles, et ta peab vastavalt KTS § 141 lg 1 selgitama välja kindlustusvõtja kindlustushuvi ja nõudmised kindlustuslepingule, küsima kindlustusseltsidelt ja esitama kindlustusvõtjale kindlustushuvile vastavad erinevad võrdlevad kindlustuspakkumised, neid selgitama, soovitama parimat pakkumist ja oma soovitust põhjendama.

 Kindlustusmaakleri ja kindlustusseltsi tegevus kindlustuslepingute ettevalmistamisel, sõlmimisel ja täitmise korraldamisel on kindlustusvõtjale vähemalt samaväärne kui kindlustusseltsi teenus, kuid kindlustusvõtjale on kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusmaakleri vahendusel eeliseks mitmed lisategevused ning tema huvidega arvestamine. Kindlustusmaakleri kohustuste täitmist, sealhulgas kindlustusvõtja huvidele vastavat tegutsemist, tagab kohustuslik vastutuskindlustus. Kindlustusmaakleri vahendusel kindlustamisel jääb kindlustusriski kandjaks KTS § 2 lg 1 alusel kindlustusandja, kuid kindlustusmaakler muretseb kindlustusvõtja jaoks tema huvidele vastava kindlustuslepingu ning nõustab kindlustusvõtjat ka olukorras, milles kindlustusjuhtumi korral on nõutav kindlustuslepingu täitmine kindlustusandja poolt. Praktikas on esinenud olukordi, milles kindlustusandja ja kindlustusvõtja huvid ning kindlustuslepingu tõlgendused kindlustusjuhtumi korral võivad olla erinevad.

Kindlustusmaakler on vastavalt KTS § 129 lg 1 kindlustusvõtja huvide esindajaks kindlustuse hangetes ja hanke korraldaja nõustajaks kindlustuse riigihangetes. Kindlustusmaakler esitab kindlustusvõtjale (hanke korraldajale) võrdlevana erinevate kindlustusandjate kindlustuspakkumised, jäädes ise sõltumatuks ja erapooletuks. Kindlustusmaakleri sõltumatu seisund ja professionaalsus on kindlustusvõtjale eeliseks võrreldes olukorraga, milles kindlustusandjad esitavad kindlustusvõtjatele (hanke korraldajatele) kindlustuslepingute otsepakkumisi.

Eesti Kindlustusmaaklerite Liit, 2013