Aeg-ajalt on arutletud teemal, kas kindlustusmaakleri tegevus võib olla seotud huvide konfliktiga. Konflikt võib tuleneda sellest, et seaduse alusel peab kindlustusmaakler tegutsema kindlustusvõtja huvides, kuid enam levinud turupraktika kohaselt maksab tasu kindlustusmaaklerile kindlustusselts.

Selline praktika on levinud ka mujal maailmas, samuti Euroopas ning on täiesti korrektne ka Euroopa Liidu õiguse alusel. Kuid vahel on tõstatatud küsimus – mille eest saab kindlustusmaakler kindlustusseltsilt tasu – kas ta siis tegelikult tegutseb kindlustusseltsi, mitte kindlustusvõtja huvides. Vastus sellele küsimusele on mõnevõrra keeruline, kuid mõistetav.

Kindlustusmaakleri tasu maksab kindlustusandja kindlustusmaaklerile kindlustuslepingu ettevalmistamise eest. Kindlustuslepingu osapoolteks on kindlustusandja ja kindlustusvõtja. Kindlustuslepingu ettevalmistamise , sh vormistamise, peab korraldama üheks osapooleks olev kindlustusandja, sest leping vormistatakse tema arvutiprogrammis, ta on vastutav selle olemasolu, säilimise, arhiveerimise ja selle kohta finantsjärelevalvele antava aruandluse eest. Võlaõigusseadus näeb ette, et kindlustusandja peab väljastama kindlustusvõtjale kindlustuspoliisi. Järelikult peab ka kulu, mis kaasneb kindlustuslepingu ettevalmistamisega, kandma kindlustusandja, mitte aga kindlustusvõtja (näiteks notariaalse lepingu vormistab notar ja vormistamise kulu kantakse kokkuleppel). Kindlustuslepingu võib kindlustusandja ettepanekul ettevalmistada kindlustusmaakler, kindlustusagent või kindlustusseltsi töötaja. Kui seda teeb kindlustusmaakler, siis saab ta selle eest kindlustusmaakleri tasu, kui kindlustusagent, siis agenditasu ja kui kindlustusseltsi töötaja, siis töötasu. Tuleb nõustuda, et kindlustuslepingu ettevalmistamise kulu kaetakse kindlustusmakse arvelt, kuid see kulu ei ole kindlasti suurem, kui kindlustuslepingu valmistab ette kindlustusmaakler, võrreldes kuluga, mis tuleb kanda siis, kui lepingu valmistab ette kindlustusagent või kindlustusseltsi töötaja. Järelikult ei pea paika ka väide, et kindlustusmakse on kindlustusmaakleri tasu võrra kallim (teisisõnu: kindlustusmaakleri kasutamine muudab kindlustusmakse kõrgemaks), sest sama kallis on kindlustusmakse ka siis, kui lepingu vormistab kindlustusseltsi töötaja või kindlustusagent.