Rahandusministeerium kinnitas kindlustusmaaklerite õigust osaleda iseseisvalt kindlustusteenuse riigihangetel

Rahandusministeerium tegi kohtuvälise menetlejana otsuse, millega jättis rahuldamata Salva Kindlustuse AS väärteoteate, Tallinna Linnatranspordi AS poolt läbiviidud riigihankes nr 154914 „Kindlustusteenuse tellimine“.

Rahandusministeerium asus seisukohale, et „kindlustustegevuse seadus ei sätesta kindlustusmaakleri poolt kindlustuslepingute vahendamiseks kohustust omada kindlustusmaakleri ja kindlustusandja vahelist koostöölepingut või muud nendevahelist siduvat kokkulepet. Samuti ei sätesta kindlustustegevuse seadus kindlustusmaaklerile mingil muul viisil kindlustusandja poole pöördumise kohustust, kui kindlustusmaakler soovib kindlustusvõtjale kindlustuslepingu sõlmimiseks esitatud pakkumuses viidata kindlustusandja hinnapakkumusele. Eeltoodust nähtub, et kindlustusmaakleri ja kindlustusandja koostöö põhineb ärilisel suhtel ning selle koostöö vormid ei ole kindlustustegevuse seaduses õiguslikult reguleeritud. Seetõttu ei oma õiguslikku põhjendust Salva väärteoteates välja toodud põhjuslik seos, mille kohaselt  riigihankes osalenud maaklerid, kellel puudus Salvaga koostööleping või kes ei ole seoses riigihankes osalemisega Salva poole pöördunud, on Salva liikluskindlustuse hindadele viitamisel esitanud valeandmeid.

Õigusaktid ei keela ühes hankemenetluses pakkujatena osaleda nii kindlustusandjatel kui ka kindlustusmaakleritel. Sõltuvalt kindlustusmaakleri poolt kindlustusandja pakkumishinna saamiseks kasutatavast kanalist, ning kindlustusandja ja kindlustusmaakleri  poolt kindlustusteenuse hinna kujundamisel erinevate põhimõtete kasutamise tõttu, võib hankemenetluses kindlustusandja poolt pakutav teenuse hind erineda samas hankemenetluses kindlustusmaakleri poolt pakutavast sama teenuse hinnast.“

Eesti Kindlustusmaaklerite Liit (edaspidi EKML) toetab täielikult Rahandusministeeriumi, kui riigihangete korralduse eest vastutava ministeeriumi seisukohta ja usub, et sellega on antud selge suunis ka tulevikus kindlustusteenuse hankeid läbi viia soovivatele hankijatele.

EKML on seisukohal, et kindlustusteenuse riigihangete läbiviimisel on määravaks eelkõige hankija tahe, milleks on parim kindlustuskate,parima hinnaga.

EKML on Eesti juhtivaid kindlustusmaakleri ettevõtteid koondav liit, mis jälgib Eesti kindlustusturu arenguid ning esindab oma liikmeteks olevate kindlustusmaaklerite ja nende kindlustusvõtjate huve. EKML on Euroopa kindlustusvahendajate ühenduse European Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR) liige.